Search : 
 
User Name :
Password :
 
Forget Your Password Register Now!!!
บริษัท เมล์บ๊อกซ์ อีทีซี ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ได้สัมปทานธุรกิจ MBE จาก MAIL BOXES ETC. USA . INC. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขยายศูนย์บริการด้านไปรษณีย์ รับฝากส่งส่งสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ บริการเป็นศูนย์ธุรกิจ เช่น รับถ่ายเอกสาร บริการรับ - ส่งโทรสาร บริการโทรศัพท์ รับพิมพ์นามบัตร ทำตรายาง

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 78.0 ล้านบาท
 
บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 23 เอสเอ็มทาวเวอร์ 979/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 298-0678, 298-0679 โทรสาร 298-0680 email : mbethai@loxinfo.co.th

โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้สิทธิสัมปทานหลัก (Franchisor) จะให้การสนับสนุน ทางด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการวางผังร้าน การฝึกอบรม การจัดระบบงาน ธุรกิจเมล์บ๊อกซ์ และวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ แก่ ผู้ซื้อสิทธิสัมปทาน (Franchisee)
 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 78.0 ล้านบาท

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ชั้น 23 เอสเอ็มทาวเวอร์ 979/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 298-0678, 298-0679 โทรสาร 298-0680 email : mbethai@loxinfo.co.th

โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้สิทธิสัมปทานหลัก (Franchisor) จะให้การสนับสนุน ทางด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการวางผังร้าน การฝึกอบรม การจัดระบบงาน ธุรกิจเมล์บ๊อกซ์ และวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ แก่ ผู้ซื้อสิทธิสัมปทาน (Franchisee)
 
 
Copy Right 2004. Mail Boxes ETC. (Thailand). All Right Reserved.