Search : 
 
User Name :
Password :
 
Forget Your Password Register Now!!!
Message from Founder

“เนื่องจากเวลา ของเราในยุคที่ต้องเร่งรีบ มีค่าเกินกว่าจะตีค่าเป็นเงินได้ ในขณะเดียวกันการติดต่อสื่อสารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร จะเป็นประชาชนทั่วไป หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้าน หรือแม้แต่หน่วยงานรัฐบาลก็ตาม แต่เนื่องจากระบบการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น คือการไปรษณีย์ ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงประเทศ ยังไม่สามารถปรับ และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการตามที่คนส่วนใหญ่คาดหวัง อีกทั้งการเดินทางไปทำธุรกรรม ณ ที่ทำการไปรษณีย์ยังมีความลำบากเนื่องจากไม่สามารถจอดรถ หรือสถานที่ตั้งอยู่ในที่ที่เข้าออกไม่สะดวก รวมถึงจำนวนสาขาไปรษณีย์เอง ยังไม่สามารถขยายให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของชุมชน…….

 

ศูนย์ MBE จะเปรียบเสมือนตัวกลาง ซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างไปรษณีย์รัฐบาล และผู้ใช้บริการแคบลง โดยเน้นให้ความสะดวกในการใช้บริการทั้งงานไปรษณีย์ และบริการเสริมอื่นๆ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติภาระกิจหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียว ในขณะเดียวกันมีความรู้สึกพอใจกับการให้บริการที่ดี ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้รับ จากที่อื่นๆ และที่สำคัญมิได้แข่งขันกับไปรษณีย์รัฐบาล แต่ในทางกลับกันเป็นการลดภาระของไปรษณีย์ในการรับลูกค้า โดยศูนย์ MBE จะรับและนำไปส่งต่อให้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“สำหรับผู้ที่เลือกลงทุนในธุรกิจMBE นั้น ถือว่าเป็นโอกาสในการเริ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งยังมีคู่แข่งน้อยมากถ้าเทียบกับธุรกิจอุปโภคบริโภค อีกทั้งตลาดธุรกิจงานบริการกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต ดังนั้นผู้ที่มี วิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลว่า ธุรกิจบริการนั้นมีความมั่นคงในแง่การ แข่งขัน และความสำเร็จของธุรกิจ ส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้จากผู้บริหารศูนย์ โดยผู้ประกอบการแข่งขันกับตัวเอง ผู้ที่มี วิสัยทัศน์ เหล่านี้จะสามารถประสบความสำเร็จจากธุรกิจ MBE ได้ในที่สุด”

 
 
MBE Center Design

VDO – Company Profile
Advantages
 • ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 18 ปี
  ( 18 years experience in Thailand)
 • บริษัทแม่เป็นเจ้าของสาขาเอง 17 สาขา
  (Franchisor owns and operates 17 centers)
 • มีสาขากว่า 40 สาขา * ณ เดือนมิถุนายน 2557
  (Network at over 40 centers as of June 2014)
 • เป็นธุรกิจบริการ มีต้นทุนธุรกิจคงที่ คือค่าเช่า ค่าจ้างพนักงาน ค่าไฟฟ้า
  (Business with only fixed costs : rental, salary, electric etc.)
 • ไม่ต้องจัดเก็บ stock สินค้ามาก
  (No large stock require: boxes, Cushion supplies, Envelops)
 • เป็นบริการที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  (Basic need for individual, small & medium businesses clients)
 • มีระบบการจัดการ การบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ
  (Effective systems and procedures)
 • มีระบบการขาย (Point of Sale) ที่มีประสิทธิภาพ
  (Effective Point-of-Sale system)
 • มีการตรวจสอบจากส่วนกลาง เพื่อรักษามาตรฐาน
  (Audit from Franchisor to ensure high-standard)
 • มีสัดส่วนกำไรเบื้องต้น สูงกว่าสินค้าอุปโภค บริโภค ทั่วไป
  (high gross margin compare to sale of consumer products)
 • ตกแต่งร้านเป็นมาตาฐานสากล สวยงาม และ ใช้งานได้จริง
  (Highly practical, International and sophisticated shop design)
Investment

หาสถานที่เอง
(
Own Location)

MBE หาสถานที่ให้
(
MBE provide location)

ค่าแฟรนไชส์ (Franchise fee)

300,000

400,000

ประมาณการวัสดุ อุปกรณ์ (equipments)

200,000

200,000

ค่า software POS

25,000

25,000

ค่าออกแบบ

5,000

5,000

ค่าตกแต่งร้าน (Decoration)

200,000

200,000

ค่าสินค้า และอื่นๆ

50,000

50,000

ประมาณการรวม (total estimation)

780,000

880,000

*เงินลงทุนในแต่ละรายการอาจเพิ่มหรือลดแล้วแต่ขนาด สภาพพื้นที่ จำนวน ชนิดและรุ่นอุปกรณ์ สินค้าที่เลือก และปัจจัยอื่นๆ

Store Setup Schedule
  Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6
Sign Franchise Contract
Company Registeration
Design & Construction
Training
Center Opening
Business Details
อายุสิทธิสัมปทาน (Franchise Contract) 10 ปี (10 Years)
ค่า Royalty Fee 7% จากยอดขายรวม (from Gross sale) ชำระรายเดือน
ค่า Marketing Fee 1% จากยอดขายรวม (from Gross sale) ชำระรายเดือน
การบริหารเงินสด (เงินขายประจำวัน)
Daily Cash Management (Daily revenue)
โอนเข้าบัญชี บริษัทฯ ในวันถัดไป
(Transfer to Headquarters account on daily basis)
พนักงานประจำศูนย์ (Staff) 1-3 คน
ระยะเวลาจัดตั้งศูนย์
Store Set up
5 – 6 สัปดาห์
5 – 6 Weeks
ค่าสำรวจสถานที่ (กทม)
Site Survey Fee (Bangkok only)
5,000 บาท  * ไม่รวมค่าเดินทางสำหรับต่างจังหวัด
5,000 baht * Not include travel fee for outside Bangkok
 
Copy Right 2004. Mail Boxes ETC. (Thailand). All Right Reserved.