Search : 
 
User Name :
Password :
 
เนื่องจากเวลาของเราในยุคที่ต้องเร่งรีบ มีค่าเกินกว่าจะตีค่าเป็นเงินได้ ในขณะเดียวกันการติดต่อสื่อสารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่ง
เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะประกอบ
อาชีพอะไร จะเป็นประชาชนทั่วไป หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ในเดือนที่ผ่านมา

คุณคุณาธิป แสงฉาย เจ้าของศูนย์ MBE สาขา The Walk ราชพฤกษ์ ได้มอบของสมนาคุณ บัตรของขวัญ Starbucks ให้แก่ลูกค้าไปรษณีย์ผู้มาส่งของชิ้นที่ 10,000  เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้า อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ และโปรโมทบริการที่ดีเยี่ยม และฐานลูกค้าประจำที่เหนียวแน่น ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
Copy Right 2004. Mail Boxes ETC. (Thailand). All Right Reserved.
ระบบงานจัดซื้อ
ระบบตารางการทำงาน.
   
Forget Your Password Register Now!!!
Forget Your Password Register Now!!! breitling replica watches, fake watches uk, rolex replica uk